Ureditev meje

Kaj je ureditev meje?

Ureditev meje je postopek določitve poteka meje parcele s sosednjimi parcelami. Cilj ureditve meje je uskladitev poteka meje v naravi s podatki v zemljiškem katastru. Mejo parcele lahko uredimo v celoti ali pa uredimo samo del meje.

Ureditev meje spada pod zemljiški kataster in je najpomembnejša storitev v geodetskem podjetju. Ureditev meje se pogosto izvaja v povezavi z drugimi geodetskimi storitvami, predvsem s parcelacijo in izravnavo meje. Geodetsko podjetje zaključi postopek ureditve meje z izdelavo elaborata. V podjetju GEO – NOVA, geodetske storitve, Janez Novak s.p. želimo strankam ustreči v čim večji meri, zato po pooblastilu stranke poskrbimo za izdelavo zahtevka za evidentiranje urejene meje, za oddajo elaborata na Geodetsko upravo in za plačilo upravne takse. Po želji lahko naročnik elaborat odda kar sam na območni geodetski upravi. Če so izpolnjeni vsi pogoji (soglasje lastnikov, neodstopanje meje od meje), geodetska uprava pripravi in izda odločbo za ureditev meje.

Obvezni del postopka ureditve meje je mejna obravnava, na katero so vabljeni lastniki sosednjih parcel. Lastniki morajo biti povabljeni k mejni obravnavi vsaj osem dni pred njeno izvedbo, razen če se odpovejo temu roku. Lastnik parcele, ki se mejne obravnave iz določenih razlogov ne more udeležiti, lahko pošlje pooblaščenca. Pooblaščenec mora na mejni obravnavi pisno izkazati in predati pooblastilo lastnika parcele geodetu, ki vodi postopek. Geodet določi potek urejene meje na osnovi predhodnih meritev in podatkov iz zemljiškega katastra.

Ureditev meje je še posebej smiselna v primeru:

kadar ne veste kje poteka meja vaše parcele,
kadar z sosedom ne najdete soglasja o poteku meje med vašima parcelama,
kadar gradite objekte v bližini meje in niste prepričani, če je vaš objekt dovolj stran od sosedove parcele
kadar želite izravnati mejo,
kadar želite razdeliti vašo parcelo na dva ali več delov.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.

Ureditev meje