Parcelacija

Parcelacija je najbolj pogost postopek v zemljiškem katastru in zelo pogosto nastopa v povezavi s postopkom ureditve meje. Gre za širok pojem in vsebuje več možnih različic.

Ena izmed možnosti je združitev parcel. Združitev parcel pomeni ustvarjanje ene ali večih parcel iz dveh ali večih parcel. Parcele, ki so predmet združevanja, morajo izpolnjevati določene pogoje. Pri združevanju parcel je potrebno, da se združujejo le parcele z enakim pravnim stanjem glede lastninske pravice.

Druga možnost parcelacije je delitev parcel. Pri delitvi parcel gre ravno za obratno dejanje kot pri združitvi, torej oblikovanje dveh ali večih parcel iz ene ali večih parcel. Tudi pri delitvi parcel morajo biti izpolnjeni enaki pogoji.

Možno je izvesti tudi kombinacijo združitve in delitve parcel v enem postopku. Pri parcelaciji nastanejo nove parcelne številke; stare parcelne številke se ukinejo in se ne smejo več uporabljati.

Pogoji za izvedbo parcelacije:

Geodetski postopek ureditve meje in parcelacije se izdela v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur.l. RS št. 47/06). Pogoj za parcelacijo je, da morajo biti urejene meje parcel, ki se jih dotika nova meja. Za izvedbo ureditve meje in parcelacije mora soglašati – in tudi podpisati zahtevek – lastnik navedenih parcel, sicer ureditev mej in parcelacija nista mogoča. V primeru smrti lastnika parcele, kateri se ureja meja ali sosednje parcele proti kateri se ureja meja, se postopek ustavi za toliko časa, dokler ni izdan sklep o dedovanju oz. dokler sodišče ne izda sklep o postavitvi začasnega zastopnika po pokojnem lastniku. V primeru, da poteka na posamezni meji sodni spor, se meja na tem delu ne more urejati dokler se le ta ne uredi v sodnem postopku. V primeru zemljiškoknjižne plombe, ki prepoveduje izvedo parcelacije za parcelo v postopku, parcelacija ni možna.

V podjetju GEO – NOVA, geodetske storitve, Janez Novak s.p. želimo strankam ustreči v čim večji meri, zato po pooblastilu stranke poskrbimo za izdelavo zahtevka za evidentiranje parcelacije, za oddajo elaborata na Geodetsko upravo in za plačilo upravne takse.

Parcelacija je še posebej smiselna:

– kadar želite kupiti ali prodati le del parcele
– kadar želite zmanjšati plačilo komunalnega prispevka (ker je vezan tudi na velikost parcele)
– kadar želite razdeliti parcelo skladno z vašim solastniškim deležem.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez kakršnih koli obveznosti ali stroškov na tel. 040 989 919.

parcelacija Zemljiški kataster

Primer parcelacije