Zemljiški kataster

PARCELACIJA

Parcelacija je delitev ene parcele na več delov ali obratno združitev več parcel v eno. Možno je izvesti tudi kombinacijo združitve in delitve parcel v enem postopku.

Preberite več …

UREDITEV MEJE

Ureditev meje je postopek določitve poteka meje parcele s sosednjimi parcelami. Cilj ureditve meje je uskladitev poteka meje v naravi s podatki v zemljiškem katastru. Mejo parcele lahko uredimo v celoti ali pa uredimo samo del meje.

Preberite več …

IZRAVNAVA in OZNAČITEV MEJE

Pri geodetski storitvi izravnave meje spremenimo potek urejenega dela meje parcel (lahko tudi med več parcelami). Pri tem je potrebno upoštevati zakonsko predpisano omejitev, da se lahko pri izravnavi spremeni do 5 odstotkov površine manjše parcele oz. največ 500 m2.

Preberite več …

KOMASACIJA

Komasacija je geodetska storitev, pri kateri parcele z različnim pravnim stanjem glede lastninske pravice zložimo in ponovno razdelimo med lastnike.

Preberite več …

SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA

V zemljiškem katastru se za vsako parcelo v obliki bonitetnih točk vodi boniteta zemljišča. Boniteta zemljišča je ocena proizvodnje sposobnosti zemljišča in lahko znaša od 0 točk za neplodno zemljišče do 100 točk za proizvodno najbolj sposobno zemljišče.

Preberite več …

SPREMEMBA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČA

V zemljiškem katastru se vodijo 5 različnih vrst dejanske rabe (kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče, vodno zemljišče, neplodno zemljišče, pozidano zemljišče).

Preberite več …

DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO

Stavbe morajo imajo v zemljiškem katastru evidentirano zemljišče pod stavbo. Zemljišče pod stavbo je definirano kot navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem.

Preberite več …