GEODETSKE STORITVE

parcelacija Zemljiški kataster

Zemljiški kataster

» Ureditev meje je postopek določitve poteka meje parcele s sosednjimi parcelami. Cilj ureditve meje je uskladitev poteka meje v naravi s podatki v zemljiškem katastru.
» Parcelacija je delitev ene parcele na več delov ali obratno združitev več parcel v eno.
» Izravnava in označitev meje Pri geodetski storitvi izravnave meje spremenimo potek urejenega dela meje parcel. Označitev meje pa je geodetska storitev, s katero urejeno mejo označimo v naravi z mejniki.
» Komasacija je geodetska storitev, pri kateri parcele z različnim pravnim stanjem glede lastninske pravice zložimo in ponovno razdelimo med lastnike.
» Boniteta zemljišča je ocena proizvodnje sposobnosti zemljišča in lahko znaša od 0 točk za neplodno zemljišče do 100 točk za proizvodno najbolj sposobno zemljišče.
» Dejanska raba zemljišča
» Določitev zemljišča pod stavbo

Kataster stavb

Kataster stavb

» Vpis stavbe v kataster je geodetska storitev pri kateri se evidentirajo podatki o stavbi in njenih delih v kataster stavb. Da se lahko stavba vpiše v kataster stavb jo je potrebno evidentirati.
» Sprememba podatkov katastra stavb je storitev, ki zahteva dva pogoja. Stavba in njeni deli morajo biti vpisani v kataster stavb, lastniki stavbe ali delov stavbe pa morajo biti vpisani v zemljiško knjigo.
» Evidentiranje stavbe je geodetska storitev v kateri sta združena določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Geodetski načrti

GEODETSKI NAČRTI

» Geodetski načrt je ena izmed glavnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za projektno in tehnično dokumentacijo pri gradnji objektov oziroma pri drugih posegih v prostor. Ker je geodetski načrt osnova za izdelavo dokumentacije za gradnjo objektov je kakovosten geodetski načrt nujni predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo, s katero se izognete kasnejšim zapletom in težavam.

Inženirska geodezija

INŽENIRSKA GEODEZIJA

» Zakoličevanje objektov je geodetska storitev pri kateri prenesemo dimenzije, lego in višino objekta iz projektne dokumentacije v naravo. Zakoličba se opravi na osnovi podatkov iz projektne dokumentacije.
» Izračun količin izkopov in zasipov se izvede na osnovi opravljenih terenskih meritev predhodnega in končnega stanje terena.